Dotace na pěstování japonského topolu

Základní podmínkou pro získání dotací na založení plantáží RRD je, že pozemek musí být zemědělskou půdou ( tedy vedený v LPISu u místní zemědělské agentury Mze). Běžnou dotací nejen při pěstování Japonských topolů je tzv. SAPS a Top-up. SAPS – Single area payment schneme – neboli systém jednotné platby na plochu. Žadatelem může být jak právnická tak fyzická osoba,obhospodařující zemědělskou půdu vlastí i pronajatou.Žádost o poskytnutí podpory v rámci jednotné platby na plochu (SAPS) je možné podat prosřednictvím zemědělské agentury. Jednou z podmínek pro poskytnutí podpory, je dodržení minimální výměry 1 ha. Souběžně s tímto dotačním titulem se žádá o Top-Up, tzv doplňkovou platbu k přímé podpoře. Tato dotace je vyplácena každoročně.

1.3. 2007 Ministerstvo zemědělství zrušilo povinnost vyjímat půdu pro pěstování rychle rostoucích dřevin dočasně ze zemědělského půdního fondu. A evropská komise v rámci příprav dotačního programu EAFRD zrušila tuto povinnost v rámci novely vyhlášky (č. 26/2007 Sb., kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 344/1992 Sb.). Nyní je vytvořena nová kategorie využití pozemků (plantáž dřevin) – pro pěstování energetických dřevin, vánočních stromků, lignikultur aj. Díky tomu již není nutné vyjímat tyto pozemky ze zemědělského půdního fondu a Japonský topol se tím pádem stává zemědělskou plodinou.

Postup při získávání dotací


  1. Pozemek – Pozemek musíte mít vlastní, nebo v dlouhodobém pronájmu. Musíte předložit výpis z katastru nemovitostí nebo nájemní smlouvu.
  2. Zápis pozemku – Musíte do 31.3. daného roku nechat zapsat pozemky do registru půdních bloků (LPIS).
  3. Žádost o dotaci – Do 15.5. musíte zažádat o dotaci na místním regionálním odboru ministerstva zemědělství.
  4. Živnost – živnostenský list (Zápis v evidenci samostatně hospodařícího zemědělce)nemusíte mít!

Copyright © 2024 TopolyJc.cz
Partneři